Select Page

FARNOSŤ MALÉ KRŠTEŇANY

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Malé Kršteňany
SSDr. Pavel Vilhan, PhD.

Adresy
Malé Kršteňany 22
958 03 Malé Kršteňany
Slovakia

 

 

male.krstenany@fara.sk

Telefónne čísla
+421 38 7485 066
+421 907 487 488

IČO: 31939473
DIČ: 2021545559

IBAN: SK65 0900 0000 0000 3851 6272
BIC: GIBASKBX

Farské oznamy

29. nedeľa cez rok

Dátum Liturgický prehľad Miesto – Čas Úmysel sv. omše
Pondelok
19. októbra
Féria MK – 18.00 + Ján Riziky a manželka Mária
Utorok
20. októbra
Féria VK – 18.00 + Aurélia Rácová a dcéra Renáta
Streda
21. októbra
Féria MK – 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc
pre bohuznámu
Štvrtok
22. októbra
Sv. Ján Pavol II., pápež
Ľubovoľná spomienka
VK – 18.00 + Peter Straka, Mária
a ich syn Peter
Piatok
23. októbra
Féria MK – 18.00 + matka a brat
Sobota
24. októbra
Panna Mária v sobotu
Spomienka
MK – 7.00 Na úmysel celebranta
Nedeľa
25. októbra
Tridsiata nedeľa v cezročnom období VK  –  8.30
MK – 10.00
+ Jozef a rodičia
Za farnosť

Upratovanie kostola v Malých Kršteňanoch: rodina Drličková.
Upratovanie kostola vo Veľkých Kršteňanoch: pani Medzayová, Černická a Dianová.

Celá cirkev dnes slávi Misijnú nedeľu. Na Slovensku sa v tento deň modlíme hlavne za Cirkev na Srí Lanke a za africké krajiny Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Nakoľko nie je možná misijná zbierka v kostoloch v plnej miere, prosíme Vás o podporu misií cez e-zbierku na internetovej stránke www.misijnediela.sk. Za Vaše milodary Vám vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.

Od štvrtka 15.10. do odvolania je vyhlásený núdzový stav, kvôli ktorému sa ešte viac obmedzuje počet účastníkov sv. omší na 6 vrátane kňaza a asistencie a členov rodiny, ktorých úmysel sa pri sv. omši slúži. Od 1.10. platí až do odvolania všeobecný dišpenz od účasti na nedeľnej omši, preto vás všetkých povzbudzujem k sledovaniu sv. omše prostredníctvom televízie, rozhlasu alebo cez internet.

Na prijatie eucharistie duchovným spôsobom sa môže veriaci sledujúci sv. omšu pomodliť nasledovnú modlitbu:
Môj Ježišu, verím, že si v prevelebnej Oltárnej sviatosti z lásky ku mne skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Chcem sa hriechov chrániť. Moja duša túži po tebe. Ale keďže ťa teraz sviatostne prijať nemôžem, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Objímam ťa a spájam sa celkom s tebou. Nedaj, aby som sa niekedy od teba odlúčil. Amen.

Vysluhovanie ostatných sviatostí, najmä zmierenia, môžete so mnou dohodnúť individuálne, najlepšie telefonicky.

Ďakujem vám za modlitby za našu farnosť a teším sa na stretnutie s vami na bohoslužbách v rámci našich možností. Modlime sa navzájom za dobré zdravie nás všetkých a skoré uzdravenie chorých.

28. nedeľa cez rok

Dátum Liturgický prehľad Miesto – Čas Úmysel sv. omše
Pondelok
12. októbra
Féria MK – 18.00 + rodičia, súrodenci a švagriná
Utorok
13. októbra
Féria VK – 18.00 + Gustáv Kopál,
manželka Annastázia a rodičia
Streda
14. októbra
Féria MK – 18.00 Poďakovanie za 80 rokov života
Štvrtok
15. októbra
Sv. Terézia od Ježiša,
panna a učiteľka Cirkvi
Spomienka
VK – 18.00 + Štefan Duchovič,
manželka a vnuk Peter
Piatok
16. októbra
Féria MK – 18.00 + Jozef Bilčík,
manželka Anastázia a rodičia
Sobota
17. októbra
Sv. Ignác Antiochijský, biskup a mučeník
Spomienka
VK  – 17.00
(nedeľná)
Na úmysel celebranta
Nedeľa
18. októbra
Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období VK  –  8.30

MK – 10.00

+ rodičia Anna a Cyril Prištiakoví, sestra a brat

Za farnosť

Upratovanie kostola v Malých Kršteňanoch: Balášková Viera, Dubinová Mária, Bilčíková Jana.
Upratovanie kostola vo Veľkých Kršteňanoch: pani Machová, Ďurišová a Belianska.

Budúca nedeľa je misijná. Pri sv. omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť venovaná farnostiam na Srí Lanke a africkým krajinám Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.

Ešte raz chcem srdečne poďakovať všetkým, ktorí mi pomáhali pri realizácii ľudových misií v našej farnosti, ktoré sa mohli vcelku uskutočniť. Nahrávky prednášok nájdete na stránke Misie, na ktorej si ich prípadne môžete stiahnuť vo formáte MP3 pre súkromné účely. Pod nimi nájdete aj odkaz na videonahrávky podobných misií kapucínov v Prešove 2012.

Vzhľadom na obmedzenie počtu účastníkov sv. omší na 50 vrátane kňaza a asistencie, prosím, aby ste sa v priebehu týždňa zapisovali na hárok pri vstupe a podpísali sa až pri príchode na nedeľnú omšu.
Od 1.10. platí až do odvolania všeobecný dišpenz od účasti na nedeľnej omši, preto považujem za dôležité zdôrazniť, že bude lepšie, ak najmä starší a chorí ľudia dajú prednosť sledovaniu sv. omše prostredníctvom televízie alebo rozhlasu a osobnú účasť využijú zdravotne zdatnejší z vás. K sv. prijímaniu sa budete môcť dostať na sv. omši počas týždňa, kedy v kostole nemáme počty presahujúce stanovený limit.

Ďakujem všetkým, ktorí dodržiavajú hygienické nariadenia a prosím každého, aby v tejto dobe konali zodpovedne pre spoločné dobro!
Podrobnejšie informácie o aktuálnych platných hygienických opatreniach počas núdzového stavu nájdete na tejto webstránke.

Ďakujem vám za modlitby za našu farnosť a teším sa na stretnutie s vami na bohoslužbách. Modlime sa navzájom za dobré zdravie nás všetkých a skoré uzdravenie chorých.

27. nedeľa cez rok

Dátum Liturgický prehľad Miesto – Čas Úmysel sv. omše
Pondelok
5. októbra
Sv. Faustína Kowalska
Ľubovoľná spomienka
VK – 14.30
MK – 18.00
+ Anton Kopál (pohrebná)
+ starí rodičia
Utorok
6. októbra
Féria VK – 18.00 + rodičia Kopáloví a vnuk Igor
Streda
7. októbra
Ružencová Panna Mária
Spomienka
MK – 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc
pre rodinu Balážkovú
Štvrtok
8. októbra
Féria VK – 7.30 + brat Vladimír
Piatok
9. októbra
Féria MK – 18.00 Za Božiu pomoc v chorobe
Sobota
10. októbra
Féria MK – 16.00 Za novomanželov (nedeľná)
Nedeľa
11. októbra
Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období VK  –  8.30

MK – 10.00

+ Štefánia Straková,
manžel a rodičia
Za farnosť

Upratovanie kostola v Malých Kršteňanoch: Sziládiová Mária, Jančeková Eva, Kopálová Eva.
Upratovanie kostola vo Veľkých Kršteňanoch: pani Velšicová, Jančichová a Makvová.

Srdečné Pán Boh zaplať za vaše štedré milodary na dobročinné diela Sv. Otca aj pre bratov kapucínov. Verím, že o rok a za priaznivých okolností sa sľúbený koncert skupiny Kapucíni v našej farnosti ešte uskutoční.
Osobitne chcem poďakovať všetkým, ktorí nezištne pomáhali pri organizovaní a priebehu misií, najmä kuchárkam a ostatným, ktorí sa podelili zo svojich zásob.

Väčšinu homílií a príhovorov, ktoré sme počas misií nahrali, nájdete a môžete si priblížiť aj pre oživenie pamäte na stránke Misie.

Ďakujem všetkým, ktorí dodržiavajú hygienické nariadenia a prosím každého, aby v tejto dobe konali zodpovedne pre spoločné dobro!
Podrobnejšie informácie o aktuálnych platných hygienických opatreniach počas núdzového stavu nájdete na tejto webstránke.

Vzhľadom na obmedzenie počtu účastníkov sv. omší na 50 vrátane kňaza a asistencie, prosím, aby ste sa v priebehu týždňa zapisovali na hárok pri vstupe a podpísali sa až pri príchode na nedeľnú omšu. Od 1.10. platí všeobecný dišpenz od účasti na nedeľnej sv. omši, preto považujem za dôležité zdôrazniť, že bude lepšie, ak najmä starší a chorí ľudia dajú prednosť sledovaniu sv. omše prostredníctvom televízie alebo rozhlasu a osobnú účasť využijú zdravotne zdatnejší z vás. K sv. prijímaniu sa budete môcť dostať na sv. omši počas omše v týždni, kedy v kostole nemáme počty presahujúce stanovený limit.

Počas tohto obdobia zároveň budem v ďalších týždňoch počas trvania núdzového stavu slúžiť sv. omšu s platnosťou na nedeľu v sobotu večer vo Veľkých Kršteňanoch, ak bude dostatočný záujem. Ranné omše v sobotu preto v Malých Kršteňanoch nebudú.

Ďakujem vám za modlitby za našu farnosť aj za zdravie všetkých, ktorí sú momentálne v ohrození života.